— Obchodní podmínky —

Všeobecná ustanovení

!!! TENTO ESHOP SE ŘÍDÍ PLATNÝM AKTUÁLNÍM PRÁVNÍM ŘÁDEM A OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI V ČR. !!! POKUD SE COKOLIV ZMĚNÍ V PLATNÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A JE TO S ROZPOREM V TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH-TAK SE VŽDY ŘÍDÍME TĚMI CO JSOU AKTUÁLNĚ PLATNÉ V ČR !!! OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ UPRAVOVÁNY A DOJDE-LI K NĚJAKÉ CHYBĚ TAK TO NENÍ V ÚMYSLU FIRMY CYKLONĚMČÍK. PRÁVO A USPOKOJENÍ ZÁKAZNÍKA JE PRO NÁS VŽDY PRIORITOU.

Název subjektu: Martin RežňákIČO:73809845 DIČ:CZ7006105788

Sídlo: Vítězná 185/2, Šumperk, 78701, Česká republikaCZ - Ostatní zpracovatelský průmyslDatum registrace: 06.09.2019 Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen " obchodní podmínky ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen " kupní smlouva ") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen " kupující ") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.akrem.cz (dále jen " webová stránka "), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen " webové rozhraní obchodu ").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Martin Režňák) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu).

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Martin Režňak (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.Výdejní místo Šumperk-slouží jen pro výdej zboží, veškeré právní náležitosti spojené s prodejem zboží jsou ve výlučném plnění firmy Martin Režňák-Šumperk. Jakékoliv dohody uzavřené mimo prodejnu Šumperk nejsou platné.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva, požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

e) Platnost objednávky vzniká okamžikem, kdy vám potvrdíme emailem vaši objednávku (platí i pro zboží uvedené na veřejné části eshopu "SKLADEM" - pokud prodejce toto nepotvrdí potvrzujícím emailem, tak toto neplatí (může se stát, že zákazník kupuje omezené množství zboží a při přijetí více objednávek naráz už nemusí platit, že je zboží v době objednání "SKLADEM" - toto platí až po potvrzení prodejcem !!!!!

Kolonka "SKLADEM" u zboží znamená: jestli je zboží opravdu "SKLADEM" platí až v momentě kdy vám toto bude potvrzeno v POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY-NÉ V PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY-TOTO JE ZÁSADNÍ ROZDÍL !!! Nebo vám toto sdělíme telefonicky po vašem zavolání ještě před odesláním vaší objednávky.Bez našeho potvrzení platí že zboží "SKLADEM" není.

!!! Informace o dostupnosti zboží SKLADEM na e-shopu je NEZÁVAZNÁ A INFORMAČNÍ !!!. Pokud je zboží dostupné, prodejce tuto skutečnost potvrdí zasláním e-mailu s potvrzením objednávky(neplést si s automatickým potvrzovacím emailem o přijetí objednávky-přijetí objednávky není potvrzení objednávky) V případě nedostupnosti zboží si prodejce vyhrazuje právo objednávku stornovat.!!! Nebo pokud máme informaci o termínu naskladnění zboží co není skladem u nás na prodejně, tak tento termín sdělíme zákazníkovi a pokud s tímto termínem bude souhlasit, tak potvrdíme objednávku.

Pokud si objednáte více položek a jen jedna je SKLADEM, tak se zboží odesílá až v momentě kdy jsou u nás na prodejně všechny objednané položky a pak zboží odešleme naráz, z tohoto důvodu nedojde k odeslání ihned ten den !!!

Vyhrazujeme si právo chyb na našich webových stránkách.

U objednání kol na ZAKÁZKU a veškerých produktů vyrobených na zakázku, bude vyžadována záloha minimálně 10% z ceny předem. Kolo vyrobené na zakázku naní možno vracet jako jakékoliv jiné zboží do 14dnů bez udání důvodu, na zboží vyrobené na zakázku se toto nevztahuje. Zboží je možné v tomto případě vrátit jen pokud s tím bude prodejce souhlasit a toto vám potvrdí písemnou formou-emailem.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách Rezibike.cz jsou platné v okamžiku objednání a po potvrzení prodejcem -potvrzovacím emailem !!!!!!! (pokud zákazník nebude souhlasit s cenou, kterou mu prodejce potvrdí, i když se bude lišit od ceny, která je uvedena na eshopu v době, kdy zákazník nakupuje, tak bude objednávka stornována a bude se na ni pohlížet jako že zboží není dostupné.)

Pokud je na veřejné části eshopu zboží vedeno "SKLADEM" -tak toto bude platit až při finálním potvrzení objednávky prodejcem, může se stát, že zboží bude v době objednání v omezeném množství a více zákazníků objedná stejné zboží a prodejce není v takovém případě schopen zboží dodat, i když ho kupující měl v době objednání možnost objednat jako skladem - vždy platí, že to musí finálně prodejce potvrdit - do té doby je bráno, že objednané zboží skladem na prodejně není. Může se prostě stát i to, že prodejce není neomylný, je to jen člověk a může prostě udělat chybu - nejsme bezchybní!!

Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

V PŘÍPADĚ ZVOLENÍ VÝBAVY - BONUS GRÁTIS - NUTNÝ SERVISNÍ POPLATEK 10% Z CENY KOLA ZASLAT PŘEDEM NA ÚČET (bude odečten z celkové ceny kola při následné dobírce) - jinak platí základní výbava od výrobce. Servisní poplatek je jen vratná jistina na montáž BONUSOVÉ VÝBAVY. Tento poplatek nebude účtován v konečné ceně kola, ale bude samozřejmě odečten - buď při placení kola na prodejně při osobním převzetí, nebo při následné dobírce.

Ceny zboží platí v okamžik potvrzení objednávky prodejcem a užavření objednávky!!!! Pokud dojde k úpravě ceny stejného zboží po uzavření objednávky ať směrem dolů(bude levnější třebas druhý den), tak na toto nebude brán zřetel !!!!.Zboží nakupujeme od různých dodavatelů a ceny se aktuálně neustále mění.(jiný dodavatel, měnový kurz). O tomto je vždy předem zákazník informován a bez jeho souhlasu není možné ceny měnit, v případě nesouhlasu bude objednávka stornována.

Ceny doplatků u kol na zakázku, určuje prodejce na základě VOC cen, ceny MOC na eshopu nejsou pro stanovení cen doplatků směrodatné.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení a POTVRZENÍ závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Zboží co je uvedeno SKLADEM-bude expedováno hned ten samý den, nebo max. do 2prac. dnů

Zboží které není skladem a je u skladem u dodavatele: Bude expedováno do 5ti prac.dnů(pokud bude z jakéhokoliv důvodu doba delší bude o tomto zákazník informován a objednávka bude platná jen s jeho souhlasem.)

Zboží které není skladem na prodejně a není ani skladem u dodavatele: Pokud dodavatel sdělí termín kdy bude moci zboží dodat, tak o tomto bude i zákazník informován(tel. nebo emailem). Pokud zákazník nebude s termínem dodání souhlasit, tak bude objednávka stornována.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky, poštovné

Objednané zboží si kupující může vyzvednout osobně na prodejně nebo mu může být zasláno prostřednictvím přepravní společnosti DPD,(České pošty, a.s-jen ve vyjímečném případě po předchozí domluvě)jako obchodní balík (lze i na dobírku), případně jinou přepravní službou(DPD)

V případě zaslání zboží je dodací lhůta do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Formulář pro odstoupení od smlouvy-na požádání vám ho zašleme emailem.(stačí ho sepsat písemně a emailem odeslat-"odstupuji od kupní smlouvy-žádám o vrácení peněz na zaplacené a převzaté zboží)

 • Spotřebitel může odstoupení od smlouvy do 14 dnů odeslat.
 • Spotřebitel má odeslat zboží obchodníkovi zpět do 14 dnů od odstoupení.
 • Obchodník má vrátit spotřebiteli finanční prostředky i včetné nákladů na dopravu(prodejce vrací zákazníkovi stejnou částku za poštovné za jakou ho zákazníkovi odeslal, nebo částku která je v danou dobu nejnižší možná platná u dopravců v ČR) do 14 dnů od odstoupení(většinou v co nejkratším možném termínu, nebo po vzájemné dohodě, v případě nepřitomnosti a výslovného přání zákazníka). Může však počkat na zpětné doručení zboží nebo vyžádat důkaz o jeho odeslání. Pokud budete využívat služby Zásilkovny tak to zboží můžete zaslat na výdejní místo Zásilkovny, nejbližší k naší prodejně, ale toto musí zákazník předem prodejci sdělit, kam to bude posílat.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.
 • Spotřebitel bude muset tyto náklady (dopravu na vrácené zboží) v případě odstoupení od smlouvy nést.
 • V případě vrácení platby do banky jiného státu, je z platby stržen poplatek banky, v případě naší domovské banky se řídíme obecně platným ceníkem banky, který je veřejně přístupný na internetových stránkách banky.
 • Přepravní služba PPL na dobírku 119kč-platba převodem + 29kč-dobírka

  Osobní odběr na prodejně: Zdarma

  Kolo balík : 199kč(dobírkou i převodem)

  Kolo na Slovensko: 300kč

  Balík na Slovensko: 300kč

  Osobní odběr kola na výdejním místě Šumperk

  Při nákupu nad 4500kč je poštovné zdarma(neplatí pro kolo)

 • ELEKTRO KOLO: 499kč

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit jakoukoliv formou-písemně(emailová komunikace není 100%-pokud na váš email nikdo nereaguje tak volejte !!!!), telefonicky, vzájemnou dohodou s prodejcem, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list má obsahovat veškeré náležitosti dle zadání zákona(datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace). Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 3-10 dnů ode dne jejího obdržení.(podle závažnosti posouzení)

Reklamované zboží má být předáno "ČISTÉ"-pokud nebude takto zboží předáno, tak prodejce provede číštění na náklady zákazníka.-částka spojená s tímto úkonem může být o tento úkon pokrácena(musí být o tomto zákazník informován), nebo provede očištění sám zákazník a bude o toto požádán, ještě než bude zboží k reklamaci přijato.

Reklamace:

Adresa pro zaslání zboží: Rezibike,Vítězná 185/2, 787 01 Šumperk

Pokud budete chtít cokoliv reklamovat, tak reklamovanou věc musíte poslat s reklamačním listem řádně vyplněným - ke stažení zde nebo vám bude zaslán na vyžádání emailem nebo je k dispozici na prodejně v Šumperku. Bez řádně vyplněného reklamačního listu, záručního listu a prodejky-faktury nebo jakéhokoliv dokladu prokazujícího koupi zboží-jedno z tohoto-nebude reklamace přijata !!! Doba k vyřízení reklamace - 30dnů začně běžet od přijetí všech řádně dodaných dokladů. Samotná reklamace zboží je považována za reklamaci až v momentě kdy oprávněná osoba prodejce-toto zkonstatuje-že se jedná o reklamaci, a né o závadu která může být obratem odstraněna na místě.. Pokud bude zjištěno že se nejedná o reklamaci a zákazník si vadu způsobil sám svým nevhodným zacházením a používáním,tak se o reklamaci nejedná a není brán ani zřetel na 30ti denní řešení od přijetí.Toto bude doloženo písemně, že se nejedná o reklamaci.Zákazník nesmí sám demontovat z kola díl, který má závadu a chce jej reklamovat, jinak přijde o záruku a reklamace nebude uznána-jde o případ kdy reklamuje něco ze zakoupeného kola-kolo musí být dodáno k reklamaci tak jak bylo zakoupeno-a zákazník ho dopraví prodejci na svoje náklady a tyto náklady není možno požadovat k proplacení. Pokud bude reklamace uznána, má zákazník nárok na vrácení stejného poštovného jako mu účtoval prodejce, nic víc. Nikdo další není oprávněn jakkoliv do kola zasahovat a cokkoliv na něm demontovat a měnit, jinak reklamace nebude uznána. Montáž-Demontáž reklamovaného kola-musí provést vždy prodejce u sebe na prodejně - Vítězná 185/2, Šumperk.(výdejní místo).

Pokud zákazník bude řešit reklamaci za věc-kolo připravené na zakázku, a poté bude postupováno podle platných zákonů ČR, a pokud při reklamaci nedojde ke vzájemné dohodě vedoucí k vyřešnení reklamace, pak se bude postupovat podle platných zákonů České Republiky-soudní spor. který spor rozhodne.

.Veškeré reklamace řeší pouze prodejna Šumperk.

Výdejní místo v Šumperk,první garanční prohlídka ZDARMA(po 100km nebo do měsíce od prvního vyjetí) a následný servis zajištěn(placený)-viz úvodní strana-nebo info na tel.737462016

Při prodeji zboží kde je baterie(osvětlení,computery,neplatí pro elektrokola) , se na baterii záruka nevztahuje v plné záruční době a tato doba je omezena výdrží baterie!!!.

9. Kola na zakázku, změny komponentů,doplatkové varianty u kol

Všude, kde se u nových kol sestavených dle zadaných požadavků zákazníka dopočítávají jednotlivé doplatky, může dojít ke změně ceny, i když je v popisu kola uvedena jiná cena. Vychází se vždy z aktuální ceny jednotlivých komponentů. Vždy platí až konečná cena, která bude potvrzena v konečném potvrzení objednávky. Firma Rezibike si vyhrazuje dodatečné změny cen, na které zákazník bude vždy upozorněn v potvrzení objednávky. Pokud nebude se změnou ceny souhlasit, tak má právo celou objednávku stornovat bez jakýchkoliv dalších sankcí nebo poplatků.To samé se týká i změn komponentů v konfiguraci kola-může se stát že prodejce nebude schopen dodat kolo objednané na zakázku v takovém složení v jakém je zrovna v momentě kdy si ho zákazník objedná na veřejné části eshopu-pokud dojde ke změně konfigurace. Prodejce nenahrazuje nikdy původní objednaný komponent, komponentem , který je horší kvality, nebo levnější. Veškeré ujednané změny musí být se souhlasem zákazníka.

10. Závěrečná ustanovení

odstoupení od kupní smlouvy

Vrácení zboží do 14 dnů

Adresa pro zaslání zboží: Rezibike, Vítězná 185/2, 787 01 Šumperk

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu (mimo zboží vyrobené na zakázku či podle přání).

 • Zákazník kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz;
 • Zákazník vrací nepoškozené a nepoužívané(pokud možno) zboží v nepoškozeném obalu, zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum dodání);
 • Vracené zboží pokud bude poškozené nebo opotřebované-bude prodejce náklady na uvedení do původního stavu požadovat po kupujícím,pokud s tímto nebude kupující souhlasit tak se může obrátit na příslušné úřady a vznést nároky.U vraceného zboží-to má být kompletní tak jak bylo odeslané kupujícímu.
 • Vracené zboží musí být v obalu(nemusí být originální) ,tak aby přepravou k prodejci nedošlo k poškození věci.(dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné a doložitelné náklady spojené s vrácením zboží);
 • Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a pojištěné-toto je pouze doporučení, aby jste vyhnuli případným problémům s přepravou a poškozením. (zboží prosím nezasílejte na dobírku, nebude převzato);
 • Náklady na dopravu při vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 bez udání důvodu-nese kupující,odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami, poštovné vracíme jen do výše částky za kterou jsme to odeslali my zákazníkovi (pokud dohoda nebude činit jinak), nebo proplácíme jen v danou dobu nejlevnější možné poštovné co je na trhu v ČR(aktuálně služby Zásilkovny)
 • Pokud vrácené zboží ponese známky poškození, použití, ná prodejce právo pokrátit o toto vrácenou částku. Výši této částky určuje prodejce a kupující pokud s tímto nebude souhlasit má právo se obrátit na příslušné úřady a konat dle jeho vůle, ale na vrácenou částku to nebude mít vliv , až do konečné ho vyřešení dané věci.
 • Pokud dojde k jakémukoliv sporu při řešení reklamace, tak bude postupováno podle platných právních předpisů ČR.

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. A to pokud to je technicky možné. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy-těmi aktuálně platnými v ČR. (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží vyhovuje požadavkům platných právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11. Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně další adresa, například dodací, uvedená kupujícím v jeho objednávce. (dále společně vše jen jako " osobní údaje ").
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.